เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์องค์กร

ก้าวเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นขยายธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนอันน่าพอใจจากการลงทุน และเสริมสร้างมูลค่ากิจการในระยะยาว

พันธกิจ

มุ่งสร้างองค์กรที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยธรรมาภิบาลอันเข้มแข็ง บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความเข้าอกเข้าใจ

1

ทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยทักษะความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม และ พัฒนาธุรกิจ

2

ผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาโครงการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การขยายธุรกิจและผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน

3

ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม

คุณค่าองค์กร

PERFORMANCE: ผลงาน

ทุ่มเทใส่ใจปฏิบัติงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

STRATEGIC: กลยุทธ์

ศึกษา วิเคราะห์ ไตร่ตรอง และตัดสินใจอย่างรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูล และวิธีคิดที่เป็นระบบ

GROWTH: เติบโต

กระตือรือร้นในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาและขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับความท้าทายและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

COMMITMENT: ทุ่มเท

ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และไม่ย่อท้อ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้