บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า  40 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้างตั้งแต่โครงการขนาดกลางจนถึงโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และครบวงจร ซึ่งบางโครงการต้องการอาศัยความชํานาญ และเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI)

ปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้างตั้งแต่โครงการขนาดกลางจนถึงโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และครบวงจร ซึ่งบางโครงการต้องการอาศัยความชํานาญ และเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI)

อ่านต่อเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และคุณค่าองค์กร

ก้าวเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นขยายธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนอันน่าพอใจจากการลงทุน และเสริมสร้างมูลค่ากิจการในระยะยาว

อ่านต่อเพิ่มเติม