โครงการของเรา

บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

มูลค่าโครงการ :
265 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่เริ่มงาน :
15/03/2019

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
10/12/2019