โครงการของเรา

บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด
(กุฉินารายณ์)

มูลค่าโครงการ :
63 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
MITLPHOL

วันที่เริ่มงาน :
04/04/2016

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
15/09/2016