โครงการของเรา

บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

มูลค่าโครงการ :
391.844 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
Wisit Engineering Consultant

วันที่เริ่มงาน :
01/06/2014

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
31/12/2015