โครงการของเรา

บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด

มูลค่าโครงการ :
167 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
Engineering Plus

วันที่เริ่มงาน :
01/03/2013

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
30/09/2013