โครงการของเรา

บริษัท ซีอาร์ที ดีสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด

มูลค่าโครงการ :
473.126 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
TOC

วันที่เริ่มงาน :
01/01/1997

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
01/01/1999