โครงการของเรา

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

มูลค่าโครงการ :
179 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
PSMC

วันที่เริ่มงาน :
01/01/2012

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
30/06/2013