ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

พนักงานเลขานุการบริษัท

พนักงานเลขานุการบริษัท 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

     1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี

     2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัทและหรือผ่านงานตลาดหลักทรัพย์ 0-2 ปี

     4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถที่จำเป็นต้องมีเฉพาะตำแหน่ง (Knowledge, Skill, Competency)

      1. มีทักษะในการจัดทำรายงานที่มีความถูกต้องและครบถ้วน
      2. สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีกดดัน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความรอบคอบและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
      3. สามารถนำเสนอข้อมูลและสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
      5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และจัดทำ Presentation


หน้าที่งานความรับผิดชอบ

       1. ดำเนินการต่างๆ ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะย่อยต่างๆ

       2. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัท ก.ลต., ตลท. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ติดต่อประสานงานกับ ก.ล.ต., สลท, TSD และหน่วยงานต่างๆ
           ที่เกี่ยวข้อง

       4. ติดตามเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

เวลาทำงาน :


   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

Assistant Manager/Manager - Financial Planning & Analysis

Assistant Manager/Manager - Financial Planning & Analysis

คุณสมบัติ

     1. เพศชาย/หญิง ไม่เกิน 35 ปี

     2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

     3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี

     4. มีความสามารถใช้ Excel-Intermediate level  / Power point/ Pawer BI (plus)


หน้าที่งานความรับผิดชอบ

       สนับสนุนข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณขององค์กรเพื่อวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจ และจัดทำนำเสนอรายงานต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินเปรียบเทียบเป้าหมายและงบประมาณที่ตั้ง จัดทำ KPI Report, Rolling forecast

เวลาทำงาน :


   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

     1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 -35 ปี

     2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาหรือที่เกี่ยวข้อง

     3.มีประสบการณ์งานด้านงานจัดซื้อจัดจ้างในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 3 ปี ขึ้นไป


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถที่จำเป็นต้องมีเฉพาะตำแหน่ง (Knowledge, Skill, Competency)

      1. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและเรื่องการจัดจ้างงานในสายงานรับเหมาก่อสร้าง
      2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้ดี และโปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      3. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบในการทำงาน และทนต่อแรงกดดันได้ดี
      4.มีทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง
      5. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน เขียน ในระดับ พอใช้
      6. สามารถเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างได้เป็นครั้งคราวหน้าที่งานความรับผิดชอบ

     

       1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกร้านค้าและผู้รับเหมารายเก่าและรายใหม่เบื้องต้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือสรรหาจากสื่อต่างๆ

       2. ตรวจสอบ PR จากโครงการก่อสร้างให้มีรายละเอียดครบถ้วน

       3. รวบรวมใบเสนอราคาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงินและตรวจสอบจัดทำสรุปข้อมูลจากผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมา
           เพื่อเสนอรายงานให้ผู้จัดการแผนกพิจารณาคัดเลือกเพื่อออกใบ PO,WO ให้ร้านค้าหรือผู้รับเหมา

       4. ติดตามการจัดส่งสินค้าและวัสดุจากร้านค้าถึงหน่วยงาน หรือโครงการก่อสร้าง หรือ แผนกที่มีการเปิด PR

       5. ติดตามและประสานงานระหว่างโครงการก่อสร้างกับผู้รับเหมาให้เข้าทำงานตามกำหนดรวมถึงติดตามผลการทำงาน
           ของผู้รับเหมาจนจบโครงการรวมถึงติดตามการรับประกันผลงานของผู้รับเหมาจัดทำการประเมินผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการจากภายนอก
           โดยให้ผู้จัดการโครงการนำข้อมูลมาบันทึกผลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อจัดเกรดคุณภาพของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ให้บริการภายนอก
           และทำสรุปการจ้างผู้รับเหมาทั้งหมดของโครงการ

        6. ประเมินร้านค้าตาม ASL (ฐานข้อมูล) ทะเบียนการจัดซื้อตามร้านค้า เป็นการติดตามและประเมินการจัดเกรดผู้ให้บริการจากภายนอก

        7. จัดทำราคากลางของวัสดุและราคาจ้างเหมาให้เป็นมาตรฐาน ในการพิจารณาเสนอราคาครั้งต่อไป กับทางลูกค้า (OWNER)

        8. จัดทำและจัดเก็บเอกสารประกอบการสั่งซื้อ PO,WO เอกสารระบบ ISO,รายงาน Auditor,รายงานผลประจำเดือน

        9. จัดทำรายงานการเปิด WO จัดจ้าง เทียบต้นทุนจากงบที่ตั้งไว้กับปริมาณงาน

      10. สรุปการเปิดใบสั่งซื้อ / จ้างเหมา ประจำเดือนและ รายงานสถานะ PR ให้ผู้บังคับบัญชาทุกวัน

      11. ติดตามเรื่องการชำระเงิน หลักค้ำประกัน และเงินมัดจำจากผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการจากภายนอกรวมทั้งผู้ให้เช่าเพื่อเข้าไปดำเนินการ

      12. ติดตามสัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ให้บริการจากภายนอกรวมทั้งผู้ให้เช่าและทำการปิด WO และ PO เมื่องานจบแล้วหรือมีการขอยกเลิก

      13. สรุปรายงาน KPI ของแผนกทุกเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเวลาทำงาน :


   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

ผู้อำนวยการกำกับดูแล

รับสมัครผู้อำนวยการกำกับดูแล จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
 4. ประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการ (Compliance) 5 ปี ขึ้นไป


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถ :

 1. มีทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การสื่อสารและการจัดการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 3. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการติดต่อประสานงาน ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ควบคุม / กํากับดูแลบริษัทและบริษัทย่อย ให้ดําเนินธุรกิจได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามกฎบัตร นโยบาย และข้อบังคับของกลุ่มบริษัท รวมถึง หลักกฎหมาย / ประกาศ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 2. สื่อสาร และให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบปฏิบัติ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพึงปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 3. วางแผน ควบคุม และดำเนินการใดๆ ในการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบปฏิบัติ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทมหาชนพึงปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
 4. ติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งทบทวน และปรับแก้ไขกฎบัตร / นโยบาย / กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นใหม่ดังกล่าว รวมถึง สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบและปฏิบัติตาม
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เวลาทำงาน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล

Tel : 02-018-7190-8 
Email : human@psgcorp.co.th