ข้อมูลบริษัท

นายธนา บุบผาวาณิชย์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. ปริญญาโทการเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2561 – ปัจจุบัน: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
  2. 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
  3. 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  4. 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท มาสเตอร์คาร์เร้นเทิล จำกัด