ข้อมูลบริษัท

นายเดวิด แวน ดาว

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอมอรี, มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2553 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีโซล จำกัด
  2. 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  3. 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ลาว โคคาโคล่า บอทเทิ้ลลิ้ง จำกัด
  4. 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
  5. 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
  6. 2563 – ปัจจุบัน: บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด