ข้อมูลบริษัท

นางสาวสมฤดี ห์ลีละเมียร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. ปริญญาโท สาขาการเงิน (ทุนคณบดี) มหาวิทยาลัย โคโรลาโด สหรัฐอเมริกา
  2. ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาประมวลผลข้อมูล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2561 - 2562: ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด                         กรรมการโรงพยาบาลวิมุติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  2. 2559 - 2560: หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการและการเงิน (SEA) บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส                         เทม จำกัด