คณะกรรมการชุดย่อย

นายประภาส วิชากูล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 1. ปริญญาโท ธรณีวิทยา สถาบันเหมืองแร่และเทคโนโลยี นิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
 2. ปริญญาตรี ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 4. ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 5. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า
 6. หลักสูตรวิทยาการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 7. Masterful Coaching Worksop, Hay Group
 8. ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. Senior Executive Development Program - 2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 10. ปริญญาตรี ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

 1. 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 2. 2558: กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 3. 2557: กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 4. 1 ตุลาคม 57: รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
 5. 1 ตุลาคม 56: รองผู้ว่าการกิจการสังคม ทำหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 6. 1 ตุลาคม 54: ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง
 7. 6 มกราคม 53: ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ