คณะกรรมการชุดย่อย

พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (Criminal Justice Administration and Society) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  2. ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์รุ่นที่2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  3. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (นรต.36) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2526 - 2563: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2. 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม
  3. 2552 - 2554: กรรมการบริหาร การไฟฟ้านครหลวง
  4. 2552: กรรมการบริหารขององค์การเภสัชกรรม