คณะกรรมการชุดย่อย

ดร. ชัยยศ จิรบวรกุล

กรรมการ
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ปริญญาโท สาขาสาขาวิชาการการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Missouri-Rollaมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
  3. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Louisiana สหรัฐอเมริกา
  4. ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2558 – 2564: ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกัด
  2. 2547 – 2558: กรรมการบริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอคเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  3. 2545 – 2547: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผน) บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
  4. 2542 – 2545: ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาการค้าปลีก ประจำที่ฮ่องกง บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด