คณะกรรมการชุดย่อย

ดร.คำมณี อินทร์ธิราช

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. ปริญญาเอก การพัฒนาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การลงทุน) แห่งชาติ
  2. ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Krasnodar ประเทศโซเวียต

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2559 – ปัจจุบัน: ประธานบริหาร สมาคมมิตรภาพลาว-จีน
  2. 2558 – 2564: รัฐมนตรี กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่
  3. 2554 – 2558: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่
  4. 2552 – 2554: กรรมการผู้จัดการ EDL
  5. 2550 – 2552: รักษาการ กรรมการผู้จัดการ EDL
  6. 2549 – 2550: รองผู้จัดการทั่วไป EDL