คณะกรรมการชุดย่อย

นายนพดล อินทรลิบ

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. เนติบัณฑิตอังกฤษ (Gray’s Inn) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  2. เนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
  3. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2546 - ปัจจุบัน: ทนายความ/กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วน The Legists Group Ltd.
  2. 2532 - ปัจจุบัน: ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านล่ามและการแปลเอกสาร
  3. 2543 - 2546: ทนายความ/กรรมการบริหาร/หุ้นส่วน บริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด
  4. 2543 - 2546: หุ้นส่วน บริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส แอล แอล พี สหรัฐอเมริกา