ข้อมูลบริษัท

ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 1. ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ , มอสโคอะคาเดมี, USSR
 2. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Donetsk, USSR

ประสบการณ์ทำงาน :

 1. 2559 – 2563:
  1. รัฐมนตรีการวางแผนและการลงทุน, PDR ประเทศลาว (ดูแลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
  2. รองประธานกรรมการ การส่งเสริมและจัดการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแห่งชาติ
  3. ประธานกรรมการ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนาม
  4. ประธานกรรมการ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและรัสเซีย
 2. 2553 – 2559: ผู้ว่าการจังหวัดสะหวันนะเขต
 3. 2548 – 2553: รองผู้ว่าการจังหวัดสะหวันนะเขต