ข้อมูลบริษัท

นางสาวปัทมกร บูรณสิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. Master of Law (LLM) in International and Comparative Law, The George Washington University, U.S.A.
  2. นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. 2558 - 2564: กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2. 2560 - 2561: กรรมการ บริษัท ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
  3. 2558: ที่ปรึกษากฎหมาย, The Capital Law Office Ltd.
  4. 2552 - 2558: ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ เพียงพะนอ จำกัด