คณะกรรมการชุดย่อย

ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. ปริญญาเอก (กฎหมายและการทูต), Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A. (Fulbright Scholar and John E. Peurifoy Fellow)
  2. ปริญญาโท นิติศาสตร์และการทูต), Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A. (Fulbright Scholar)
  3. ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

  1. กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  2. กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค
  3. Executive Vice President, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  4. กรรมการและ Executive Vice President, บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด
  5. กรรมการ บจก. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส
  6. ผู้อำนวยการภูมิภาค Philip Morris Asia Ltd. (ฮ่องกง)