ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

รับสมัครผู้จัดการแผนกกฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือได้รับวุฒิการศึกษาจากสถาบันเนติบัณฑิตยสภา
 3. มีประสบการณ์ด้านงานคดีและสัญญา งานกฎหมาย 10 ปี ขึ้นไป
 4. มีใบอนุญาตว่าความ 
 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแพ่งพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นอย่างดี
 6. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมได้
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้ดี
 8. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติเชิงบวก
 9. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และอดทนต่อแรงกดดันได้สูง
 10. มีทักษะในการสื่อสารและในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 11. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดีมาก


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ตรวจสอบให้ความเห็น แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ปรับรายละเอียดร่างสัญญาและสัญญาต่างๆ แล้วนำเสนอกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ลงนาม
 2. ตรวจสอบเนื้อหารายละเอียดในคดีและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานคดีให้ครบถ้วน
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบเนื้อหาคดีเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการทางกฎหมาย
 4. ตรวจสอบร่าง Notice แจ้งความหรือฟ้องร้องด้วยตนเอง หรือให้คำปรึกษาเรื่องการฟ้องร้องคดีความ จัดเตรียมค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางกฎหมาย
 5. ดำเนินการเป็นทนายว่าความเอง ในกรณีที่คดีความไม่มีความซับซ้อน สามารถนัดไกล่เกลี่ยเพื่อจบคดีความได้ตามที่ศาลสั่ง
 6. ตรวจสอบเอกสารการยื่นฟ้องทางคดีความต่างๆ และติดตามผลทางคดีกับทนาย
 7. เตรียมการ ตรวจสอบ ดำเนินการซักซ้อมพยานบุคคล พนักงานบริษัทฯ ให้มีความพร้อมในการขึ้นศาลหรือเบิกความในชั้นศาล
 8. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้คำแนะนำให้การปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและผู้บริหาร
 9. บริหารจัดการพนักงานภายใต้สายการบังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่งานกำหนดไว้


เวลาทำงาน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล

Tel : 02-018-7190-8 
Email : human@psgcorp.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 1. เพศ ชาย อายุ 40 - 55  ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานสายงานธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคาร 10  - 15 ปีขึ้นไป
 
ความรู้, ทักษะ, ความสามารถ :
 
 1. มีทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการก่อสร้าง อาคาร ถนน ตึก หรือ โรงงานได้เป็นอย่างดี
 2. มีทักษะความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและควบคุมอารมณ์ได้ดี
 3. มีทักษะในการวางแผนงาน การบริหารการเงิน บริหารต้นทุน จัดทำต้นทุน สำหรับงานโครงการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 5. มีทักษะความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง
 8. มีความละเอียดรอบคอบในงานก่อสร้างและด้านความปลอดภัยฯ
 9. มีความรู้เรื่องระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO45001 ที่เกี่ยวกับสายงานธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคาร
 10. สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ได้ทันที ที่ได้รับมอบหมายงาน


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. รับนโยบายและแผนกลยุทธ์ อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมตรวจสอบ ริเริ่ม ปรับปรุงแก้ไขตัดสินปัญหา วางระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 2. ร่วมกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้าง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็นต่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้างในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึงคอยรายงานต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม
 3. วางแผนกลยุทธ์ด้านโครงการก่อสร้าง เพื่อการจัดการและดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 4. จัดทำผังบุคลากรบริหารโครงการ, จัดทำแผนงานหลัก Master Schedule, จัดทำแผนการใช้กำลังพลและเครื่องจักร
 5. ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างทั้งโครงการร่วมกับ PM, PE, SE, OE, QS
 6. ประสานงานกับผู้ร่วมงานภายนอกบริษัทฯ (Consult, Owner, ผู้รับเหมา, หน่วยงานต่างๆ)
 7. ตรวจสอบจัดหาแรงงาน, วัสดุ, เครื่องจักร และผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้ทันใช้งาน
 8. ตรวจสอบ งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ในพื้นที่โครงการก่อสร้าง
 9. เดินทางได้ตลอดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ งานก่อสร้างให้ได้ตามข้อกำหนด
 10. ติดตามส่งงวดผลงาน (Payment)
 11. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้างในการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงและร้านค้า (ผู้ให้บริการจากภายนอก)
 12. ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (วัสดุ, เครื่องจักร และแรงงาน)
 13. ตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม - ลด)
 14. บริหาร ติดตาม ประเมินผล ควบคุมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดให้สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามสัญญา
 15. ร่วมประชุมเพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของโครงการก่อสร้างทุกเดือน
 16. บริหาร ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้ตรงเวลาและควบคุม Cost ให้อยู่ในงบประมาณทุกโครงการ
 17. ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 18. ติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างร่วมกับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
 19. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน ในเรื่องตัวเลขค่าใช้จ่าย ต้นทุน รวมถึง การคำนวณรายได้ ให้ได้ตามสัญญางานก่อสร้าง
 20. ประสานงานกับหน้างานและฝ่ายกฏหมาย ในการจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน


เวลาทำงาน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล

Tel : 02-018-7190-8 
Email : human@psgcorp.co.th

พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

     1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 -35 ปี

     2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาหรือที่เกี่ยวข้อง

     3.มีประสบการณ์งานด้านงานจัดซื้อจัดจ้างในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 3 ปี ขึ้นไป


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถที่จำเป็นต้องมีเฉพาะตำแหน่ง (Knowledge, Skill, Competency)

      1. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและเรื่องการจัดจ้างงานในสายงานรับเหมาก่อสร้าง
      2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้ดี และโปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      3. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบในการทำงาน และทนต่อแรงกดดันได้ดี
      4.มีทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง
      5. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน เขียน ในระดับ พอใช้
      6. สามารถเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างได้เป็นครั้งคราวหน้าที่งานความรับผิดชอบ

     

       1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกร้านค้าและผู้รับเหมารายเก่าและรายใหม่เบื้องต้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือสรรหาจากสื่อต่างๆ

       2. ตรวจสอบ PR จากโครงการก่อสร้างให้มีรายละเอียดครบถ้วน

       3. รวบรวมใบเสนอราคาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงินและตรวจสอบจัดทำสรุปข้อมูลจากผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมา
           เพื่อเสนอรายงานให้ผู้จัดการแผนกพิจารณาคัดเลือกเพื่อออกใบ PO,WO ให้ร้านค้าหรือผู้รับเหมา

       4. ติดตามการจัดส่งสินค้าและวัสดุจากร้านค้าถึงหน่วยงาน หรือโครงการก่อสร้าง หรือ แผนกที่มีการเปิด PR

       5. ติดตามและประสานงานระหว่างโครงการก่อสร้างกับผู้รับเหมาให้เข้าทำงานตามกำหนดรวมถึงติดตามผลการทำงาน
           ของผู้รับเหมาจนจบโครงการรวมถึงติดตามการรับประกันผลงานของผู้รับเหมาจัดทำการประเมินผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการจากภายนอก
           โดยให้ผู้จัดการโครงการนำข้อมูลมาบันทึกผลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อจัดเกรดคุณภาพของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ให้บริการภายนอก
           และทำสรุปการจ้างผู้รับเหมาทั้งหมดของโครงการ

        6. ประเมินร้านค้าตาม ASL (ฐานข้อมูล) ทะเบียนการจัดซื้อตามร้านค้า เป็นการติดตามและประเมินการจัดเกรดผู้ให้บริการจากภายนอก

        7. จัดทำราคากลางของวัสดุและราคาจ้างเหมาให้เป็นมาตรฐาน ในการพิจารณาเสนอราคาครั้งต่อไป กับทางลูกค้า (OWNER)

        8. จัดทำและจัดเก็บเอกสารประกอบการสั่งซื้อ PO,WO เอกสารระบบ ISO,รายงาน Auditor,รายงานผลประจำเดือน

        9. จัดทำรายงานการเปิด WO จัดจ้าง เทียบต้นทุนจากงบที่ตั้งไว้กับปริมาณงาน

      10. สรุปการเปิดใบสั่งซื้อ / จ้างเหมา ประจำเดือนและ รายงานสถานะ PR ให้ผู้บังคับบัญชาทุกวัน

      11. ติดตามเรื่องการชำระเงิน หลักค้ำประกัน และเงินมัดจำจากผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการจากภายนอกรวมทั้งผู้ให้เช่าเพื่อเข้าไปดำเนินการ

      12. ติดตามสัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ให้บริการจากภายนอกรวมทั้งผู้ให้เช่าและทำการปิด WO และ PO เมื่องานจบแล้วหรือมีการขอยกเลิก

      13. สรุปรายงาน KPI ของแผนกทุกเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเวลาทำงาน :


   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 – 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง ในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 7 ปี ขึ้นไป

 ทักษะ, ความสามารถที่จำเป็นต้องมีเฉพาะตำแหน่ง

1. มีความรู้เรื่องการบริหาร การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจัดจ้างในสายงานรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี
2. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้ดี และโปรแกรม ERP  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบในการทำงาน และทนต่อแรงกดดันได้สูง
5. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน เขียน ในระดับ ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ร่วมกับแผนกต่างๆหรือตามแต่ละโครงการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้จำหน่ายสินค้า ร้านค้า ที่ได้รับจากผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้างเพื่อคัดเลือกข้อเสนอ หรือเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการจัดซื้อแต่ละรายการ
3. ติดตามผลการสั่งซื้อ การส่งสินค้า ประเมินผู้จำหน่ายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานสรุปประเมินผลการดำเนินการ และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
4. ตรวจสอบทั้งวัสดุโครงการ และวัสดุสิ้นเปลือง
5. ควบคุมให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ทำใบสอบราคา 3 ราย นำเสนอมาที่ผู้จัดการฝ่ายพิจารณา เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
6. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนไหวในเรื่องราคาและความขาดแคลนของวัสดุ อุปกรณ์  
7. ตรวจสอบใบ PO เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและ ตรวจสอบ WO ก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ
8. ตรวจสอบตารางเปรียบเทียบเสนอราคาและเงื่อนไขก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนามและคัดเลือกผู้รับเหมา (ผู้ให้บริการจากภายนอก)
9. วางแผนการจ้างผู้รับเหมาช่วง ร่วมกับฝ่ายโครงการก่อสร้างและนำไปดำเนินการตามแผนงาน
10. วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับเหมาช่วง ที่ได้รับจากพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกข้อเสนอ หรือ เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการจัดจ้าง แต่ละรายการ
11. ติดตามเรื่องการทำสัญญาจ้าง เงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้า เงินมัดจำ จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการว่าจ้าง
12. สรุปประเมินผลการดำเนินการ และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
13. พิจารณา สืบเสาะ ค้นหา ผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ ที่มีเงื่อนไขและราคาที่ดีกว่าปัจจุบัน
14. สอนงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงให้การแนะนำทางเลือกในการตัดสินใจต่างๆ
15. มอบหมายงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เวลาทำงาน :

   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

Business Development Manager

รับสมัคร Business Development Manager จำนวน 1 position

Business Development Manager
General:

 • Gender: Male or female

 • Age: 30 – 45 years

Job Specifications:

 • Bachelor’s degree or higher in business administration, finance, economics, engineering, energy-related technologies.

 • Minimum 5 years of relevant experiences in business development, project management, financial institutions, or similar role.

 • Proven work experiences in feasibility study, financial modelling, business development, project management of power, renewable energy, hydro, utilities, infrastructure, or mining industry would be an advantage.   

 • Previous overseas project assignments are viewed as a plus.

Knowledge, Skill, Competency:

 • Fluent in English both of written and verbal

 • Excellent computer literacy and good command in MS Office.

 • Proficient skill in financial modelling. Good understanding of business valuation and/or project finance modelling.

 • Understandings of financial analysis, business analysis, business law, construction management, project management etc.

 • Negotiation and presentation skills.

 • Problem-solving and well organizational skills. Ability to work in a fast-paced environment.

 • Inter-personal relationship skills, ability to communicate with people of different cultures and backgrounds.

 • Proactive and self-dependent.

 • Ability to travel and work in upcountry and abroad.

Responsibility and Authority:

 • Project screening, conducting preliminary feasibility study and evaluating investment opportunities of the potential projects in assigned market/industry (both greenfield and M&A) including risk analysis and financial analysis.

 • Coordinating and managing external advisors and internal departments in the company to conduct full feasibility study or investment due diligence.

 • Developing offers, proposals, presentations in relation to the project development/investment to prospective clients/partners/government agencies/lenders, as the case may be.

 • Preparing correspondent letters and related documents in connection with the project negotiation and development to be submitted to the concerned parties.

 • Preparing documents, presentations, or summary report to seek an approval for project development and implementation from the company’s relevant approval authority(ies).

 • Reviewing, summarizing, and negotiating commercial terms and conditions of agreements with clients/advisors/government agencies/lenders.

 • Monitoring project execution progress and managing ongoing contracts with concerned parties.

 • Preparing and summarizing project information, analytical reports, presentations as well as periodical updated status of progress of the project for management’s report throughout project development phase.

 • Maintaining close relationship and network building with relevant clients/partners/government agencies/lenders to ensure business opportunities.

 • Performing other duties as assigned in relation to business development.

  เวลาทำงาน :

  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

  สวัสดิการ :
  1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
  2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
  3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
  4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
  6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
  7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
  8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
  9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน

  10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
  11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
  12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
  13. Flexible Working Houre
  14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
  15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
  16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

  ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
  Tel : 02-018-7190-8 
  Email : human@psgcorp.co.th

ผู้อำนวยการกำกับดูแล

รับสมัครผู้อำนวยการกำกับดูแล จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
 4. ประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการ (Compliance) 5 ปี ขึ้นไป


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถ :

 1. มีทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การสื่อสารและการจัดการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 3. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการติดต่อประสานงาน ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ควบคุม / กํากับดูแลบริษัทและบริษัทย่อย ให้ดําเนินธุรกิจได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามกฎบัตร นโยบาย และข้อบังคับของกลุ่มบริษัท รวมถึง หลักกฎหมาย / ประกาศ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 2. สื่อสาร และให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบปฏิบัติ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพึงปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 3. วางแผน ควบคุม และดำเนินการใดๆ ในการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบปฏิบัติ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทมหาชนพึงปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
 4. ติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งทบทวน และปรับแก้ไขกฎบัตร / นโยบาย / กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นใหม่ดังกล่าว รวมถึง สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบและปฏิบัติตาม
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เวลาทำงาน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล

Tel : 02-018-7190-8 
Email : human@psgcorp.co.th