ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

พนักงานเลขานุการบริษัท

พนักงานเลขานุการบริษัท 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

     1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี

     2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัทและหรือผ่านงานตลาดหลักทรัพย์ 0-2 ปี

     4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถที่จำเป็นต้องมีเฉพาะตำแหน่ง (Knowledge, Skill, Competency)

      1. มีทักษะในการจัดทำรายงานที่มีความถูกต้องและครบถ้วน
      2. สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีกดดัน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความรอบคอบและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
      3. สามารถนำเสนอข้อมูลและสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
      5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และจัดทำ Presentation


หน้าที่งานความรับผิดชอบ

       1. ดำเนินการต่างๆ ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะย่อยต่างๆ

       2. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัท ก.ลต., ตลท. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ติดต่อประสานงานกับ ก.ล.ต., สลท, TSD และหน่วยงานต่างๆ
           ที่เกี่ยวข้อง

       4. ติดตามเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

เวลาทำงาน :


   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

        1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป

        2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

        3. มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การเงิน การลงทุน หรือการสื่อสารการตลาด 1 - 3 ปี 

        4. มีความรู้เรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบของ กลต. และ ตลท. เป็นอย่างดี

        5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

        6. มีทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ

        7. มีความสามารถในการใช้คอมพิงานวเตอร์และโปรแกรม Office พื้นฐานได้ดี 

        8. สามารถจัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารรูปแบบ Presentation

        9. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ สร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ดี

      10. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

      11. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง ด้านงานสารบัญ หรือ งานเอกสาร หรือ การบริหารจัดการ
            งานควบคุมเอกสารเป็นอย่างดี


หน้าที่งานความรับผิดชอบ

        1. บริหารการจัดทำข้อมูล รวบรวมรายงานการสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับประกอบการนำเสนอภาพรวมของบริษัท และผลการดำเนินงานทาง
            ธุรกิจให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ

        2. ศึกษาวิเคราะห์ ภาวะตลาด ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มของธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราคาหลักทรัพย์ และวิเคราะห์มุม
            มองต่างๆ จากบุคคลภายนอก (นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์) ให้แก่ผู้บริหาร

        3. จัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อนักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานและสื่อสารข้อมูลตามความต้องการของ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงสถาบันจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง

        4. ประสานงานและเข้าร่วมการประชุมนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท (Analyst Meeting Roadshow,
            Opportunity Day และกิจกรรมอื่นๆ)

        5. วางแผน บริหาร การใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ในการชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุนและบุคคลภายนอก

        6. วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น และวางแผน กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ และสื่อสารกับนักลงทุนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

        7. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารในสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น บน Website ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ทันสมัย

        8. ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

        9. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยการสื่อสารข้อมูล ข้อเท็จริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

เวลาทำงาน :

   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30


สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

Assistant Manager/Manager - Financial Planning & Analysis

Assistant Manager/Manager - Financial Planning & Analysis

คุณสมบัติ

     1. เพศชาย/หญิง ไม่เกิน 35 ปี

     2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

     3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี

     4. มีความสามารถใช้ Excel-Intermediate level  / Power point/ Pawer BI (plus)


หน้าที่งานความรับผิดชอบ

       สนับสนุนข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณขององค์กรเพื่อวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจ และจัดทำนำเสนอรายงานต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินเปรียบเทียบเป้าหมายและงบประมาณที่ตั้ง จัดทำ KPI Report, Rolling forecast

เวลาทำงาน :


   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

รับสมัครผู้จัดการแผนกกฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือได้รับวุฒิการศึกษาจากสถาบันเนติบัณฑิตยสภา
 3. มีประสบการณ์ด้านงานคดีและสัญญา งานกฎหมาย 10 ปี ขึ้นไป
 4. มีใบอนุญาตว่าความ 
 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแพ่งพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นอย่างดี
 6. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมได้
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้ดี
 8. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติเชิงบวก
 9. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และอดทนต่อแรงกดดันได้สูง
 10. มีทักษะในการสื่อสารและในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 11. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดีมาก


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ตรวจสอบให้ความเห็น แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ปรับรายละเอียดร่างสัญญาและสัญญาต่างๆ แล้วนำเสนอกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ลงนาม
 2. ตรวจสอบเนื้อหารายละเอียดในคดีและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานคดีให้ครบถ้วน
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบเนื้อหาคดีเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการทางกฎหมาย
 4. ตรวจสอบร่าง Notice แจ้งความหรือฟ้องร้องด้วยตนเอง หรือให้คำปรึกษาเรื่องการฟ้องร้องคดีความ จัดเตรียมค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางกฎหมาย
 5. ดำเนินการเป็นทนายว่าความเอง ในกรณีที่คดีความไม่มีความซับซ้อน สามารถนัดไกล่เกลี่ยเพื่อจบคดีความได้ตามที่ศาลสั่ง
 6. ตรวจสอบเอกสารการยื่นฟ้องทางคดีความต่างๆ และติดตามผลทางคดีกับทนาย
 7. เตรียมการ ตรวจสอบ ดำเนินการซักซ้อมพยานบุคคล พนักงานบริษัทฯ ให้มีความพร้อมในการขึ้นศาลหรือเบิกความในชั้นศาล
 8. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้คำแนะนำให้การปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและผู้บริหาร
 9. บริหารจัดการพนักงานภายใต้สายการบังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่งานกำหนดไว้


เวลาทำงาน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล

Tel : 02-018-7190-8 
Email : human@psgcorp.co.th

พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

     1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 -35 ปี

     2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาหรือที่เกี่ยวข้อง

     3.มีประสบการณ์งานด้านงานจัดซื้อจัดจ้างในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 3 ปี ขึ้นไป


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถที่จำเป็นต้องมีเฉพาะตำแหน่ง (Knowledge, Skill, Competency)

      1. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและเรื่องการจัดจ้างงานในสายงานรับเหมาก่อสร้าง
      2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้ดี และโปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      3. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบในการทำงาน และทนต่อแรงกดดันได้ดี
      4.มีทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง
      5. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน เขียน ในระดับ พอใช้
      6. สามารถเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างได้เป็นครั้งคราวหน้าที่งานความรับผิดชอบ

     

       1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกร้านค้าและผู้รับเหมารายเก่าและรายใหม่เบื้องต้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือสรรหาจากสื่อต่างๆ

       2. ตรวจสอบ PR จากโครงการก่อสร้างให้มีรายละเอียดครบถ้วน

       3. รวบรวมใบเสนอราคาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงินและตรวจสอบจัดทำสรุปข้อมูลจากผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมา
           เพื่อเสนอรายงานให้ผู้จัดการแผนกพิจารณาคัดเลือกเพื่อออกใบ PO,WO ให้ร้านค้าหรือผู้รับเหมา

       4. ติดตามการจัดส่งสินค้าและวัสดุจากร้านค้าถึงหน่วยงาน หรือโครงการก่อสร้าง หรือ แผนกที่มีการเปิด PR

       5. ติดตามและประสานงานระหว่างโครงการก่อสร้างกับผู้รับเหมาให้เข้าทำงานตามกำหนดรวมถึงติดตามผลการทำงาน
           ของผู้รับเหมาจนจบโครงการรวมถึงติดตามการรับประกันผลงานของผู้รับเหมาจัดทำการประเมินผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการจากภายนอก
           โดยให้ผู้จัดการโครงการนำข้อมูลมาบันทึกผลพร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อจัดเกรดคุณภาพของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ให้บริการภายนอก
           และทำสรุปการจ้างผู้รับเหมาทั้งหมดของโครงการ

        6. ประเมินร้านค้าตาม ASL (ฐานข้อมูล) ทะเบียนการจัดซื้อตามร้านค้า เป็นการติดตามและประเมินการจัดเกรดผู้ให้บริการจากภายนอก

        7. จัดทำราคากลางของวัสดุและราคาจ้างเหมาให้เป็นมาตรฐาน ในการพิจารณาเสนอราคาครั้งต่อไป กับทางลูกค้า (OWNER)

        8. จัดทำและจัดเก็บเอกสารประกอบการสั่งซื้อ PO,WO เอกสารระบบ ISO,รายงาน Auditor,รายงานผลประจำเดือน

        9. จัดทำรายงานการเปิด WO จัดจ้าง เทียบต้นทุนจากงบที่ตั้งไว้กับปริมาณงาน

      10. สรุปการเปิดใบสั่งซื้อ / จ้างเหมา ประจำเดือนและ รายงานสถานะ PR ให้ผู้บังคับบัญชาทุกวัน

      11. ติดตามเรื่องการชำระเงิน หลักค้ำประกัน และเงินมัดจำจากผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการจากภายนอกรวมทั้งผู้ให้เช่าเพื่อเข้าไปดำเนินการ

      12. ติดตามสัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ให้บริการจากภายนอกรวมทั้งผู้ให้เช่าและทำการปิด WO และ PO เมื่องานจบแล้วหรือมีการขอยกเลิก

      13. สรุปรายงาน KPI ของแผนกทุกเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเวลาทำงาน :


   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

 

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-018-7190-8 

Email : human@psgcorp.co.th

ผู้อำนวยการกำกับดูแล

รับสมัครผู้อำนวยการกำกับดูแล จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
 4. ประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการ (Compliance) 5 ปี ขึ้นไป


ความรู้, ทักษะ, ความสามารถ :

 1. มีทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การสื่อสารและการจัดการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 3. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการติดต่อประสานงาน ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ควบคุม / กํากับดูแลบริษัทและบริษัทย่อย ให้ดําเนินธุรกิจได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามกฎบัตร นโยบาย และข้อบังคับของกลุ่มบริษัท รวมถึง หลักกฎหมาย / ประกาศ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 2. สื่อสาร และให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบปฏิบัติ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพึงปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 3. วางแผน ควบคุม และดำเนินการใดๆ ในการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบปฏิบัติ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทมหาชนพึงปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
 4. ติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งทบทวน และปรับแก้ไขกฎบัตร / นโยบาย / กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นใหม่ดังกล่าว รวมถึง สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบและปฏิบัติตาม
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เวลาทำงาน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-17:30

สวัสดิการ :

 1. ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 2. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. เสื้อชุดยูนิฟอร์ม
 4. ที่จอดรถ (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-10%
 6. ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 7. เงินช่วยเหลือดูแลบุตร 1,000 บาท/เดือน (บุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ)
 8. ค่าเทอมการศึกษาบุตร 20,000 บาท/ปี
 9. ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 3 วัน
 10. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี/Outting
 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 12. Work From Anywhere ทุกวันศุกร์
 13. Flexible Working Houre
 14. วันลาพักร้อน 7-15 วัน (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้เลย)
 15. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 16. ค่าเดินทาง/ที่พัก (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)

ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล

Tel : 02-018-7190-8 
Email : human@psgcorp.co.th