พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทชนะประมูลงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการ 263,955,452.33 เหรียญสหรัฐอเมริกา
บริษัทชนะประมูลงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการ 263,955,452.33 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดจาก “T” เป็น “PSG”

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 0.02 บาทให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ราย

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 12,826,431,971 บาท เป็น 10,948,438,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียน จำนวน 1,877,993,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,114,938,156 บาท เป็น 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,545,938,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,114,938,156 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรออก

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,035,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,545,938,156 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนที่เหลือจากการจัดสรร T-WA และ T-W3

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงาน บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง
* อาคารสำนักงานและห้องแล็บ บจก. เบทเทอร์ฟู้ด
* โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
* คอนโดแอสเพนลาซาล เฟส เอ และ บี