พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 686.38 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 4,249.72 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,455.70 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
 

จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,029.93 ล้านหุ้น และจำนวน 77.71 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (TIES-W2) และ  (TIES-WA) ตามลำดับ

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารขนส่งกระเป๋า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
* อาคาร A, B, C ของ 55 Market ถ. ศรีนครินทร์

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 694.61 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม โดยบริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 223.20 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 22.00 ล้านหน่วย โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 245.20 ล้านหุ้นไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงาน บจ. สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์
* อาคารโรงงานและสำนักงาน บมจ. หาดทิพย์
* โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์
* สายการผลิตใหม่ บจก. ไทย เบเวอร์เรจ แคน
* อาคารโรงงานใหม่ บจก. นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)
* New Home Care Project บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้ง
* โรงพยาบาลธนบุรี 2
* The Nine Center, งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 446.4 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 235.125 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงานและแทงค์โมลาส น้ำตาลกำแพงเพชร
* อาคารผลิตและโรงอาหาร โรงงานน้ำตาลเลย
* เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง

บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เรืองณรงค์ จำกัด

บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เรืองณรงค์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งกิจการร่วมค้าไทยบริการอุตสาหกรรม และ เรืองณรงค์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการประมูล และดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ และเป็นการบริหารความเสี่ยง หรือใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมขนาด 160 MW ของ SIPCO
* หออเนกประสงค์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
* โรงแรมโฟร์พอยท์บายเชอราตัน อ่าวมะขาม ภูเก็ต