พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญ

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงาน บจ. เบทเทอร์ฟู้ด
* อาคารคลังสินค้า บจ. วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี
* งานโครงสร้าง Methyl Ester Plant บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
* โรงแรมแบงค็อก โอเอซิส

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อ

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)”

 
บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงานเฟส 7.1, 7.2 บมจ. เบทาโกร
* งานโยธาและอาคาร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 40,350,702,039 บาท เป็น 40,350,563,763 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 138,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 3 (T-W3)

 
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40,350,563,763 บาท เป็น 41,294,049,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 943,486,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W3 และ T-WA

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* หม้อไอน้ำ โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
* โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
* โชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ถ. วิภาวดี
* อาคารจัดงาน หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน

บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 18 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยมีสาระสาคัญเพื่อเป็นการรองรับการขยายประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และเพื่อประกอบกิจการเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

 
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจาก เดิม 4,249,720,289 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 40,350,702,039 บาท และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 2,902,737,512 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,114,930,520 บาท

 
บริษัทได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 หรือ T-W3 โดยมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,451,094,354 หน่วย และจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 1,451,094,354 หุ้น
 

บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดจากเดิม “TIES” เป็น “T”

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงาน บจ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ
* งานโยธาสำหรับ PTT Phenol Train II Project