นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลบริษัท

ความเป็นมา

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้างตั้งแต่โครงการขนาดกลางจนถึงโครงการขนาดใหญ่และครบวงจร ทั้งที่เป็นอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคาร ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีชั้นสูง โดยบริษัทมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

บริษัทได้ดำเนินงานก่อสร้างทั้งในส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เช่น งานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) งานในเครือของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งานในเครือของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาต่าง ๆ กับพันธมิตรคู่ค้า และธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนักถึงการมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายแวน ฮวง ดาว

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายเดวิด แวน ดาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PSGC”) สามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญในปี 2565 แม้สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจะมีความท้าทายเป็นอย่างมาก ถือเป็นปีที่บริษัทสามารถที่พลิกฟื้นกลับมา โดยบริษัทสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ที่ค่อนข้างมากในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้กระแสเงินสดเป็นบวกและมีกำไรจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจัดการกับคดีฟ้องร้องทางกฎหมายและปัญหาการเงินซึ่งเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ได้เกือบทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทได้วางรากฐานที่มั่นคงเพื่อก้าวไปสู่บทใหม่ในอนาคต ภายใต้การปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งในเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร (corporate level) และเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (business level) ต่อไป

ในเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร บริษัทได้ปรับนโยบายใหม่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ส่งผลให้บริษัทมีระบบการบริหารบุคลากร (employee eco-system) ที่ดีและรอบด้านมากขึ้น กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะให้พนักงานของเรา ประกอบกับมุ่งสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ ทั้งนี้เพื่อนำทัศนวิสัยและโอกาสใหม่ๆ บริษัทจะยังคงปรับปรุงการควบคุมภายในให้เข้มงวด เพื่อรับรองว่าบริษัทใส่ใจในเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความโปร่งใส

ในเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจ แม้ว่างานก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรมจะอยู่ใน DNA ของบริษัทมาโดยตลอด แต่เป็นที่ชัดว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเก่าของเราล้าสมัยไปแล้ว เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรที่ถดถอยอันเกิดจากการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรง และการยึดครองส่วนแบ่งการตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น ทางผู้บริหารยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะกระจายการลงทุนไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยของเรา และการเปลี่ยนถ่ายที่รวดเร็วไปสู่พลังงานหมุนเวียน ถือเป็นการแก้ไขปัญหาระดับโลก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวสร้างโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมาก บริษัทเล็งเห็นประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลของ สปป. ลาว เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับ (PSH) โดยใช้กระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับที่มีต้นทุนต่ำ มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานในระดับสูง ผสมผสานกับพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ที่ขาดความเสถียร บริษัทจะสามารถนำส่งพลังงานที่สะอาด และที่สำคัญคือมีความเสถียร สู่ตลาดในภูมิภาคที่ต้องการเลิกใช้ไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล

แม้ว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานหมุนเวียนในระดับภูมิภาคในระยะยาว แต่เราก็ตระหนักดีว่าการพัฒนาดังกล่าวใช้ระยะเวลาพอสมควร ในช่วงระยะกลางนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายขนาดและเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารได้พิจารณาถึงการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ด้วย โดยขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) อย่างละเอียด รอบคอบ และสอดคล้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สุดท้ายนี้ เราใคร่ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ และขอให้คำมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดว่าเราจะมุ่งมั่นนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคงและมีศักยภาพระยะยาว และเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมเดินทางไปในเส้นทางนี้ด้วยกัน เพื่อเริ่มบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร (Engineering Procurement Construction - EPC หรือ Lump Sum Turnkey - LSTK) และงานรับเหมาก่อสร้างตามแบบในโครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) งานติดตั้ง และงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทสามารถรับงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน โดยธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

งานโครงการแบบครบวงจร
(Engineering Procurement Construction Services - EPC)

บริษัทให้บริการงานโครงการแบบครบวงจร (Engineering Procurement Construction - EPC หรือ Lump Sum Turnkey - LSTK ) ตั้งแต่งานออกแบบเบื้องต้น งานออกแบบรายละเอียดในทางวิศวกรรม จัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องจักร การก่อสร้างจนแล้วเสร็จรวมถึงการทดสอบก่อนนำส่งให้ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการด้านโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี อาคารขนาดใหญ่ รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบน้ำประปา เป็นต้น


งานโครงการประเภทรับเหมาก่อสร้างตามแบบ 

บริษัทให้บริการงานก่อสร้างโครงการประเภทรับเหมาก่อสร้างตามแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปิโตรเคมี โรงพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบลูกค้า, เวลาการส่งมอบงาน, รวมถึงระบบบริหารโครงการก่อสร้าง ซึ่งผ่านการรับรองระบบการให้บริการตามมาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นที่พอใจของลูกค้าเสมอมา

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2562 2563 2564 2565
งบกำไรขาดทุน
รายได้ 756.89 392.02 113.62 44.58 1,050.30
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี -185.01 -88.64 -22.26 -60.08 562.95
กำไรสุทธิ -186.72 -91.01 -22.67 -63.13 540.46
กำไรสุทธิต่อหุ้น -0.019 -0.009 -0.002 -0.003 0.008
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินสด 42.24 44.80 19.07 1,061.09 616.02
สินทรัพย์ 851.37 649.69 288.16 1,291.55 1,947.88
หนี้สิน 587 482.54 125.41 91.21 209.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น 264.37 167.15 162.76 1,200.34 1,738.16
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.22 2.89 0.77 0.08 0.12
อัตรากำไรสุทธิ -24.67% -23.22% -19.95% -141.61% 51.46%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ - -11.81% -4.75% -7.61% 34.76%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น - -42.18% -13.74% -9.26% 36.78%
สถิติที่สำคัญ
อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น - 9.49 - - 176.61
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 2.05 1.77 2.61 293.07 49.87
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03
ราคาปิด 0.05 0.05 0.04 0.58 1.30

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

2566

ไตรมาสที่ 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

ไตรมาสที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2566

ไตรมาสที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2566

2565

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2565

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2565

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2565

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2565

2564

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2564

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2564

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2564

2563

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2563

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2563

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2563

2562

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2562

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2562

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2562

2561

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2561

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2561

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2561

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vhprojec/domains/psgcorp.co.th/public_html/frontend/investor_relations.php on line 1009

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ PSG Corporation Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงการประเภท Engineering Procurement Construction (EPC) งานวิศวกรรมโยธา และงานระบบวิศวกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนบริษัท 0107548000501
ทุนจดทะเบียน 64,992,438,156.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 64,992,438,156.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 64,992,438,156 หุ้น
Website www.psgcorp.co.th
โทรศัพท์ +662-018-7190-8
โทรสาร +662-018-7199
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : +662-018-7190-8
โทรสาร : +662-018-7199
Email : com.sec@psgcorp.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : +662-018-7190-8
โทรสาร : 02-018-7199
Email : ir@psgcorp.co.th

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท พีเอสจีซี (ลาว) จำกัดผู้เดียว
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ PSGC (Sole) Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างโรงงานและอาคาร และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ PT Building, 6th floor, Phonexay Road,Phonexay Village, Xaysettha Distric, Vientiane Capital, Lao PDR, Lao Box: 7591
ทุนจดทะเบียน 16,000.00 ล้านกีบ (เทียบเท่า 45.00 ล้านบาท)
โทรศัพท์ +856 20 5629 8998
   

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +662-264-9090
โทรสาร : +662-264-0789

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 20 มี.ค. 2566

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นางปณิชา ดาว 51,994,000,000 80.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,198,662,982 3.38
3. นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย 1,052,500,000 1.62
4. น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง 779,470,900 1.20
5. นายพรพรหม พรหมวาณิช  666,115,600 1.02
6. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล 511,002,852 0.79
7. นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง 508,034,600 0.78
8. นายชยุต พิบูลลภัสโรจน์ 467,051,500 0.72
9. Miss Jerdnapang Thamchuanviriya 415,357,800 0.64
10. น.ส.ฐิติมา ธนากรโยธิน 281,000,000 0.43
.    

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 

การจ่ายเงินปันผล

ปี

กำไรต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)

เงินปันผลจ่ายประจำปี

(บาท/หุ้น)

วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลระหว่างกาล

(บาท/หุ้น)

วันที่จ่ายเงินปันผล

2565
0.008
-
-
-
-
2564
(0.003)
-
-
-
-
2563 (0.002)
-
-
-
-
2562 (0.009)
-
-
-
-
2561 (0.019)
-
-
-
-
2560 (0.012)
-
-
-
-
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

3 ก.ย. 2564 ชี้แจง Trading Alert List
3 ก.ย. 2564 Trading Alert List Information
26 ส.ค. 2564 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
25 ส.ค. 2564 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด,การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน,การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ,การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564(แก้ไขครั้งที่2)
23 ส.ค. 2564 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด,การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน,การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ,การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564(แก้ไข)
20 ส.ค. 2564 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด,การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน,การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ,การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟภาพรวมตลาด

ราคาหลักทรัพย์

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 ต่อ 709
โทรสาร : 02-018-7199
อีเมลir@psgcorp.co.th