นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลบริษัท

ความเป็นมา

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้างตั้งแต่โครงการขนาดกลางจนถึงโครงการขนาดใหญ่และครบวงจร ทั้งที่เป็นอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคาร ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีชั้นสูง โดยบริษัทมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

บริษัทได้ดำเนินงานก่อสร้างทั้งในส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เช่น งานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) งานในเครือของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งานในเครือของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาต่าง ๆ กับพันธมิตรคู่ค้า และธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนักถึงการมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายแวน ฮวง ดาว

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายเดวิด แวน ดาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และคู่ค้าพันธมิตร

ในปีที่ผ่านมา บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSGC (ตัวย่อหลักทรัพย์ PSG) ได้เผชิญกับความท้าทาย  แต่เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญ พร้อมทั้งวางรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทสามารถดำเนินงานโครงการก่อสร้างได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่เพิ่มเติม ทำให้บริษัทมี Backlog สะสมมากกว่า 10,000 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าวสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กระแสเงินสดเป็นบวก และสามารถทำกำไรภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งถือเป็นรากฐานมั่นคงที่สำคัญสำหรับการเดินทางในก้าวต่อไปของ บริษัท

เรามุ่งมั่นพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของการบริหารจัดการองค์กร PSGC ได้ดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับพนักงานในหลายเรื่อง เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่พนักงาน การส่งเสริมเพิ่มทักษะ ความคิดริเริ่ม ความรู้รอบด้านในงาน ผ่านการฝึกอบรมและการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำเสนอมุมมองและโอกาสใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการประเมินเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายในให้มีความเข้มงวดขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความทุ่มเท ความรับผิดชอบและความโปร่งใสของบริษัท

ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป PSGC ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการพัฒนางานก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรมแล้ว เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาถึงการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทได้สร้างทีมพัฒนาธุรกิจที่รอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อร่วมผลักดันให้บริษัททำการศึกษาและประเมินโอกาสต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยบริษัทมีทีมพัฒนาธุรกิจที่แข็งแกร่งประกอบกับสถานะเงินสดที่มั่นคงในปัจจุบัน ถือเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับการแสวงหาประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว

การขยายกิจการสู่ธรุกิจพลังงานทดแทน:

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างของ PSGC เราวางกลยุทธ์ที่จะขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ เพื่อการเติบโตในระยะยาว ด้วยแรงผลักดันจากความจำเป็นระดับโลกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้น บริษัทจึงสำรวจความหลากหลายเพื่อมุ่งสู่โอกาสในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (renewable energy solutions) โดยบริษัทได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (PSH) ใน สปป. ลาว เพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการบูรณาการพลังงานทดแทนและการรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค ซึ่งสอดรับกับแนวโน้ม ESG ในปัจจุบัน แม้ว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (PSH) ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นสำหรับภูมิภาค CLMV นี้ แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาโอกาสนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต

โอกาสในการควบรวมกิจการ:

เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การขยายธุรกิจในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืน การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาของบริษัท โดยพิจารณาถึงภาคธุรกิจก่อสร้างหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่ง PSGC เปิดกว้างและแสวงหาโอกาสในเชิงลึกสำหรับการลงทุนทั้งภายในประเทศไทยและขยายวงกว้างไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และขอให้ท่านมั่นใจในความมุ่งมั่น ตั้งใจของบริษัทเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีทีมพัฒนาธุรกิจที่มีความสามารถ PSGC พร้อมที่จะเร่งสร้างการเติบโตสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

ขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร (Engineering Procurement Construction - EPC หรือ Lump Sum Turnkey - LSTK) และงานรับเหมาก่อสร้างตามแบบในโครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) งานติดตั้ง และงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทสามารถรับงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน โดยธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

งานโครงการแบบครบวงจร
(Engineering Procurement Construction Services - EPC)

บริษัทให้บริการงานโครงการแบบครบวงจร (Engineering Procurement Construction - EPC หรือ Lump Sum Turnkey - LSTK ) ตั้งแต่งานออกแบบเบื้องต้น งานออกแบบรายละเอียดในทางวิศวกรรม จัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องจักร การก่อสร้างจนแล้วเสร็จรวมถึงการทดสอบก่อนนำส่งให้ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการด้านโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี อาคารขนาดใหญ่ รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบน้ำประปา เป็นต้น


งานโครงการประเภทรับเหมาก่อสร้างตามแบบ 

บริษัทให้บริการงานก่อสร้างโครงการประเภทรับเหมาก่อสร้างตามแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปิโตรเคมี โรงพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบลูกค้า, เวลาการส่งมอบงาน, รวมถึงระบบบริหารโครงการก่อสร้าง ซึ่งผ่านการรับรองระบบการให้บริการตามมาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นที่พอใจของลูกค้าเสมอมา

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

(หน่วย: ล้านบาท)

2562 2563 2564 2565 2566
งบกำไรขาดทุน
รายได้ 392.02 113.62 44.58 1,050.30 2,750.75
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี -88.64 -22.26 -60.08 562.95 1,659.38
กำไรสุทธิ -91.01 -22.67 -63.13 540.46 1,316.42
กำไรสุทธิต่อหุ้น -0.009 -0.002 -0.003 0.008 0.020
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินสด 44.80 19.07 1,061.09 616.02 1,298.38
สินทรัพย์ 649.69 288.16 1,291.55 1,947.88 3,933.35
หนี้สิน 482.54 125.41 91.21 209.72 876.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 167.15 162.76 1,20034 1,738.16 3,057.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.89 0.77 0.08 0.12 0.29
อัตรากำไรสุทธิ -23.22% -19.95% -141.61% 51.46%  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -11.81% -4.75% -7.61% 34.76%  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -42.18% -13.74% -9.26% 36.78%  
สถิติที่สำคัญ
อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น 9.49 - - 176.61 71.34
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 1.77 2.61 293.07 49.87 18.87
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 0.03 0.02 0.01 0.03 0.04
ราคาปิด 0.05 0.04 0.58 1.30 0.67

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

2567

ไตรมาสที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2567

2566

ปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2566
งบการเงินปี 2566

ไตรมาสที่ 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

ไตรมาสที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2566

ไตรมาสที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2566

2565

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2565

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2565

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2565

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2565

2564

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2564

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2564

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2564

2563

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2563

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2563

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2563

2562

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2562

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2562

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2562

2561

ไตรมาส ที่ 4

งบการเงิน ปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561

ไตรมาส ที่ 3

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2561

ไตรมาส ที่ 2

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2561

ไตรมาส ที่ 1

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2561

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (วันที่เผยแพร่: 27/03/2567)
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vhprojec/domains/psgcorp.co.th/public_html/frontend/investor_relations.php on line 1054

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ PSG Corporation Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงการประเภท Engineering Procurement Construction (EPC) งานวิศวกรรมโยธา และงานระบบวิศวกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนบริษัท 0107548000501
ทุนจดทะเบียน 64,992,438,156.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 64,992,438,156.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 64,992,438,156 หุ้น
Website www.psgcorp.co.th
โทรศัพท์ +662-018-7190-8
โทรสาร +662-018-7199
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : +662-018-7190-8
โทรสาร : +662-018-7199
Email : com.sec@psgcorp.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : +662-018-7190-8
โทรสาร : 02-018-7199
Email : ir@psgcorp.co.th

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท พีเอสจีซี (ลาว) จำกัดผู้เดียว
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ PSGC (Sole) Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างโรงงานและอาคาร และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ PT Building, 6th floor, Phonexay Road,Phonexay Village, Xaysettha Distric, Vientiane Capital, Lao PDR, Lao Box: 7591
ทุนจดทะเบียน 16,000.00 ล้านกีบ (เทียบเท่า 45.00 ล้านบาท)
โทรศัพท์ +856 20 5629 8998
   

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +662-264-9090
โทรสาร : +662-264-0789

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มี.ค. 2567

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นางปณิชา ดาว 25,997,000,000 40.00
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 25,297,000,000 38.92
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,648,988,980 5.61
4. นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย 990,997,100 1.52
5. น.ส.ชนิดา แซ่ตั้ง 779,470,900 1.20
6. นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง 554,551,000 0.85
7. นายพรพรหม พรหมวาณิช  546,475,800 0.84
8. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล 511,002,852 0.79
9. นายชยุต พิบูลลภัสโรจน์ 473,000,000 0.73
10. นางอัญชัญ จงอัศญากุล 273,830,000 0.42

เอกสารนำเสนอ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vhprojec/domains/psgcorp.co.th/public_html/frontend/investor_relations.php on line 1054

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 

การจ่ายเงินปันผล

ปี

กำไรต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)

เงินปันผลจ่ายประจำปี

(บาท/หุ้น)

วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลระหว่างกาล

(บาท/หุ้น)

วันที่จ่ายเงินปันผล

2566 0.020 - - - -
2565
0.008
-
-
-
-
2564
(0.003)
-
-
-
-
2563 (0.002)
-
-
-
-
2562 (0.009)
-
-
-
-
2561 (0.019)
-
-
-
-
2560 (0.012)
-
-
-
-
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

6 ก.ย. 2564 ชี้แจง Trading Alert List
6 ก.ย. 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
6 ก.ย. 2564 Trading Alert List Information
3 ก.ย. 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
3 ก.ย. 2564 ชี้แจง Trading Alert List
3 ก.ย. 2564 Trading Alert List Information

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟภาพรวมตลาด

ราคาหลักทรัพย์

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 ต่อ 789
โทรสาร : 02-018-7199
อีเมลir@psgcorp.co.th